Modlitwy Bractwa

Modlitwy Bractwa

Misterium Męki Pańskiej

Codzienne modlitwy poranne

P. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

W. Amen.

P. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych

W. I zapal w nich ogień Twojej miłości. 

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

W. I odnowisz oblicze ziemi. 

P. Boże, Ty oświecasz serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen.

P. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

W. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony 

P. Z Ciebie moc płynie i męstwo 

W. W Tobie jest nasze zwycięstwo.

P. W jedności z naszym ukrzyżowanym Panem, Mistrzem i Bratem, Jezusem Chrystusem módlmy się do naszego Ojca w niebie: 

W. Ojcze nasz…

P. Matce Odkupiciela, Niepokalanej Dziewicy Maryi, zawierzmy siebie, naszych najbliższych, wszystko, co nas dzisiaj spotka oraz wszystkie nasze zajęcia i obowiązki:

W. Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, 

Gwiazdo Morska do nieba, ścieżko najprościejsza. 

Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego. 

Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. 

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, 

W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący, 

Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, 

Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. 

Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem

Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, 

Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, 

Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Albo:

Alma Redemptoris Mater, 

Quae pervia coeli porta manes

Et Stella Maris succurre cadenti, 

Surgere qui curat populo: 

Tu quae genuisti natura mirante

Tuum sanctum Genitorem 

Virgo prius ac posterius Gabrielis ab ore 

Sumens illud Ave peccatorum miserere.

P. Módlmy się słowami błogosławionego Stanisława:

Niedziela

Panie, Boże mój! Ofiaruję Twojemu Majestatowi jako poranny dar wszystkie zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświętszej Dziewicy i wszystkich niebian oraz sprawiedliwych przebywających na ziemi, a także dobre i obojętne uczynki wszystkich ludzi, jako podziękowanie za wszystkie razem i za poszczególne dobra kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób, udzielone mnie i całemu rodzajowi ludzkiemu; jako zadośćuczynienie i dla oczyszczenia się z grzechów, win i niedoskonałości moich oraz całego rodzaju ludzkiego, popełnionych; o odwrócenie kar i plag, na jakie przez nie zasłużyliśmy oraz o oddalenie niebezpieczeństw zagrażających duszy i ciału; o poznanie i wypełnienie Twojej woli we wszystkim; ukochanie Ciebie ponad wszystko, a bliźniego miłością uporządkowaną.

Spraw, Panie, abym cały należał do Ciebie, a do siebie wcale, w każdym czasie, w każdej chwili, przez całą wieczność. To wszystko niech będzie na chwałę Twoją, na cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, i na cześć wszystkich niebian oraz na zbawienie moje i bliźnich, dla pomnożenia cnoty, wzrostu łaski i zasługi. 

W. Amen.

Poniedziałek

Panie, Boże mój! Ofiaruję Twemu Majestatowi moje serce, aby Ciebie jedynie kochało i niczego oprócz Ciebie, chyba że ze względu na Ciebie; duszę moją, by Ci służyła; rozum, pamięć i wolę, by Tobie były poddane; moje usta, aby o Tobie mówiły; mój język, aby Cię błogosławił; wzrok, dotyk, smak, słuch, węch i wyobraźnię, aby nie dawały przystępu żadnemu złu, by nie pożądały ani nie zatrzymywały niczego nieuporządkowanego. Wszystkie zmysły wewnętrzne i zewnętrzne, wszystkie części ciała i duszy, wszystkie poruszenia, wszystkie, całego mojego życia, a zwłaszcza tego dnia, dzieła, myśli, kroki, spojrzenia, rozmowy, pragnienia, zamiary, strapienie, pociechę, lęk, poczucie bezpieczeństwa, niepokój, radość, upadek, powstanie, pokusę i jej przezwyciężenie, prześladowania, krzywdy, zaszczyt, wzgardę, zniesławienie i dobrą sławę, dostatek i ubóstwo, trud, odpoczynek, zdrowie, chorobę itd., życie i śmierć – słowem – siebie całego i wszystko, co moje.

W. Amen.

Wtorek

O Boże mój, moje Miłosierdzie! Proszę Cię przez umiłowanego Syna Twego, dopomóż mi pełnić dzieła miłosierdzia, okazywać innym życzliwość, współczuć utrapionym, radzić błądzącym, nieść pomoc nieszczęśliwym, wspomagać potrzebujących, pocieszać smutnych, podnosić uciśnionych, wspierać ubogich, krzepić płaczących, darować dłużnikom, przebaczać swoim winowajcom, miłować nienawidzących mnie, odpłacać dobrem za zło, nie gardzić nikim, lecz każdego szanować, naśladować dobrych, a strzec się złych, nabywać cnoty, pozbywać się wad, zachowywać w przeciwnościach cierpliwość, a być powściągliwym w powodzeniach, postawić straż swoim ustom i obwarować bramy swych warg; wzgardzić sprawami ziemskimi, a pragnąć niebieskich.

W. Amen.

Środa

O Władco mój! Odwróć ode mnie próżność, niestałość ducha, zmienność serca, kpinę języka, wyniosłość oczu, obżarstwo brzucha, znieważanie bliźnich, nikczemność oszczerstw, wadę chorobliwej ciekawości, żądzę bogactw, tendencję do wyrywania sobie urzędów, pożądanie próżnej chwały, zło hipokryzji, jad pochlebstwa, pogardę dla ubogich, uciskanie słabych, gorączkę chciwości, rdzę zazdrości i śmierć bluźnierstwa. O mój Stwórco, oddal ode mnie zuchwalstwo, niegodziwość, upór, niepokój, lenistwo, ospałość, gnuśność, otępienie myśli, ślepotę serca, uporczywość złych uczuć, srogość obyczajów, sprzeciwianie się dobru, odrzucanie rady, nieopanowanie języka, krzywdzenie ubogich, gwałtowność wobec słabych, spotwarzanie niewinnych, zaniedbywanie podwładnych, surowość wobec domowników, brak szacunku dla bliskich i twardość wobec bliźnich. W. Amen.

Czwartek

Panie, Boże mój! Spraw, aby serce moje Ciebie pragnęło, a pragnąc, szukało, szukając znajdowało, znajdując miłowało, miłując, wynagradzało za moje grzechy, a odpuszczonych nie powtarzało! Daj, o Panie, Boże mój, memu sercu pokutę, duchowi skruchę; oczom źródło łez, rękom hojność w dawaniu jałmużny. O Królu mój! Wygaś we mnie żądze cielesne, a zapal ogień Twej miłości. O mój Odkupicielu! Wypędź ze mnie ducha pychy i udziel łaskawie skarbu Twej pokory. O Zbawicielu mój! Oddal ode mnie zapalczywość gniewu, a użycz mi łaskawie tarczy cierpliwości. O Stwórco mój! Usuń ze mnie zawziętość charakteru, a daj duszy łagodne usposobienie. O najłaskawszy Ojcze! Daj mi silną wiarę, niewzruszoną nadzieję, ustawiczną miłość. 

W. Amen.

Piątek

O najukochańszy Jezu, przez Twoją koronę cierniową proszę Cię, przystrój moją głowę nieskończonymi koronami niezliczonych zasług i spraw, żeby nieurodzajna rola mego serca nie rodziła już żadnych cierni, tylko bardzo piękne i pachnące kwiaty cnót. Obym, Zbawco mój najmiłościwszy, nie tylko nie dopuścił się żadnej wewnętrznej czy zewnętrznej przyjemności zmysłowej, ale nawet nie pozwolił sobie o niej myśleć. Obym zaś każdy krzyż, niepowodzenie, cierpienie i umartwienie podejmował chętnym sercem! 

W. Amen.

Sobota 

Pozdrawiam Cię, Jutrzenko, najjaśniejsza zwiastunko wiecznego dnia! Pozdrawiam cię bardzo jaśniejący Księżycu, który rozjaśniasz wielką noc. Pozdrawiam Cię, o Maryjo, największa ozdobo nieba i ziemi, która masz zrodzić prawdziwego Zbawiciela. Poza innymi tytułami pozdrawiam Cię tytułem Ucieczki grzeszników. O jakże wielki tłum grzeszników oczekuje Cię, Miasto Ucieczki, Ciebie, która masz go zachować od śmierci wiecznej! Z tego tłumu ja pierwszy uciekam się do Ciebie. O, najpotężniejsze i najłaskawsze Miasto ucieczki! Pod Twoją opieką grzesznik nie musi się niczego bać, niczego, niczego! O, Matko bardziej miłosierna niż powiedzieć czy pomyśleć można! Skoro na Twoje łono schronili się grzeszni synowie Adama, są wolni od wszelkiej obawy i niebezpieczeństwa wiecznej śmierci. Otrzymują zapewnienie szczęśliwej wieczności. roztropnie.

W. Amen

*****

P. W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej, 

W. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego / uciekajcie złe duchy z tego miejsca, / nie patrzcie,/ nie słuchajcie, /nie niszczcie / i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, / które poddajemy zbawczemu planowi Boga. / Nasz Bóg jest waszym Panem i / rozkazuje wam: / Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. /Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją mocą / uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Święty Michale Archaniele, / który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, / dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

P. Mój Boże, Panie nieskończonej dobroci i majestatu, 

W. oświadczam, / że w tym dniu i w ciągu całego mojego życia / niczego nie chcę myśleć, mówić ani czynić / wbrew Twojej woli. Jeśli zdarzy się coś przeciwnego, / stanie się to wbrew mojej myśli i intencji. I aby się nie stało, / błagam najpokorniej Twój majestat, / jedynie ze względu na miłość ku Tobie / i dla Twojej chwały. Amen.

P. Pan Wszechmogący niech obdarza swym pokojem dni i dzieła nasze. 

W . Amen.

Wieczorna modlitwa codzienna

P. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

W. Amen. 

P. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych

W. I zapal w nich ogień Twojej miłości. 

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie

W. I odnowisz oblicze ziemi. 

P. Boże, Ty oświecasz serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen.

P. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony 

W Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony 

P. Z Ciebie moc płynie i męstwo 

W. W Tobie jest nasze zwycięstwo.

P. Najświętsza i najchwalebniejsza Trójco, jedyny Boże! 

W. Po nieskończone tysiące razy Ciebie czczę / i składam należne dzięki Twemu majestatowi / za wszystkie razem i każde z osobna dobrodziejstwa, / dowody życzliwości i łaski, / udzielone mnie i całemu rodzajowi ludzkiemu / od początku świata aż do tego czasu, / a szczególnie w dniu dzisiejszym. Składam Ci dzięki, Panie i Boże mój, za to,  / że mnie stworzyłeś, / odkupiłeś, / powołałeś do wiary katolickiej, / że mną kierowałeś, / oświecałeś, / pobudzałeś do dobrego, / podnosiłeś z upadków, / zachowywałeś od grzechu, / karmiłeś, / strzegłeś od zła, / i cierpliwie znosiłeś. Dlatego błogosławiony bądź w swoich darach / i święty we wszystkich swoich dziełach, / który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P. Módlmy się słowami błogosławionego Stanisława:

Niedziela

O Jezu! Jesteś niepokalanym Barankiem wiedzionym bez skargi na zabicie. Z wielką ufnością oczekuję – i o to bardzo pokornie Cię błagam -, abyś oddalił zatwardziałość z mego serca, gdy w tej świętej, przedziwnej, pełnej miłości i łaskawości Komunii nakarmisz je swoim najświętszym Ciałem i ożywisz Krwią. Wierzę, że Ty, Baranku Boży, skrapiając swoją Krwią, zmiękczysz mistycznie moje serce i przełamiesz jego zatwardziałość. A choć jako grzesznik czuję się niegodny otrzymania jakiejkolwiek Twej łaski, Ty możesz mi jej udzielić jako mój Zbawiciel.

W. Amen.

Poniedziałek

Najlepszy i największy Ojcze, spraw, aby Polska, Ojczyzna nasza, rozkwitła, rozbieżne żądania się połączyły, zwaśnione umysły się pojednały, zniszczona święta prawowierność zatriumfowała nad herezją, by majestat praw został otoczony blaskiem, by miłość dobra wspólnego rozgorzała we wszystkich sercach, by zakiełkowały spustoszone pola, dźwignęły się zniszczone osady, by nadeszły szczęśliwe czasy, a trwała cnota posiadła i uświęciła serca wszystkich.

W. Amen

Wtorek

Składam dzięki Boskiemu majestatowi za łaski, oznaki życzliwości, dary i dobrodziejstwa, które zostały na mnie najszczodrzej wylane, żałuję zaś z głębi serca i żałować pragnę jak najdoskonalej, z miłości ku Niemu, za moje grzechy, które wszystkie zanurzam w zbawczych ranach Pana i Odkupiciela mojego, Jezusa Chrystusa. 

Dziękuję Ci, Najświętsza Trójco, także za to, że nie kroczę drogą błędu, lecz prawdy. Jest to Twoim dziełem, Twoją łaską i Twoim dobrodziejstwem. Proszę Cię o to pokornie, abyś oświecił również niewiernych, nawrócił heretyków, ożywił grzeszników, abyśmy pod jednym Pasterzem, w jednej Owczarni wszyscy Ciebie wyznawali, czcili i miłowali bez żadnego ograniczenia w czasie.

W. Amen.

Środa

O Boże, najwyższa Mądrości! Ty pozwalałeś miotać mną rożnym pokusom i falom niepowodzeń. Niekiedy wspierałeś mnie swoją łaską, abym stawił im czoło, niekiedy mnie opuszczałeś, abym tylko o własnych siłach się bronił, niekiedy też dopuszczałeś, żebym grzesząc, uległ rozbiciu; lecz po rozbiciu, po upadku, znowu podnosiłeś mnie. Poznałeś więc siły i żywotność mego ducha, doświadczyłeś, na ile jestem słaby, a na ile mocny, wypróbowałeś, na ile mogę stać, a na ile upaść.

Wiem, Jezu, iż Twoja moc jest tak wielka, że w jednej chwili uwalniasz mnie od wszelkiego ucisku duchowego, a zmieszanemu i udręczonemu duchowi przywracasz wielki pokój uciszenia. Czynisz to dlatego, że znasz mnie, zbyt bojącego się tych nawałnic i zbyt słabego do przeciwstawienia się ich sile. Lecz wtedy najbardziej odczuwam spokój przywrócony mej duszy, kiedy Ty, najłagodniejszy Książę Pokoju, wchodzisz do komnaty mego serca. Poznaję Twą dobroć, gdy w odpowiednim momencie podajesz mi rękę, abym nie uległ sile nawałnicy. Jednakże, mój Panie, wiedząc, że to jest największą zasługą i że bardzo Ci się podoba, gdy w jakimkolwiek opuszczeniu zachowuję silnego i niezmiennego ducha, pragnę dla Twojej chwały być czasem opuszczony, abyś Ty był bardziej uwielbiony, a ja żebym został upokorzony silną ręką mych wrogów. Kieruj więc mną we wszystkim łagodnie i roztropnie.

W. Amen.

Czwartek 

Panie, składam Ci nieskończone dzięki za tych wszystkich, którzy doprowadzili mnie, niewierzącego, do znajomości Ciebie. Proszę Cię Jezu, abyś tym, którzy to czynili czy słowami, czy dobrymi przykładami, nie omieszkał dać nagrody w niebie. Mnie zaś racz udzielić tej łaski, abym niczego pod tym względem nie zaniedbał. Proszę, abyś wszystkim duszpasterzom udzielił tyle światła i gorliwości, ile koniecznie potrzebują do nauczania wszelkiej prawości ludzi powierzonych ich wierze i opiece. Udziel nadto apostolskiego ducha kaznodziejom i proboszczom, aby dzięki ich pracy nieskończenie wielka liczba ludzi mogła osiągnąć niebo. 

W. Amen.

Piątek 

O Mądrości Przedwieczna, Boże mój! Znasz bardzo doskonale moją pychę. Ciągle mam jeszcze jakieś pragnienie pierwszych rodziców: zdobycia wiadomości dobrego i złego. Szukam tego, co wyższe i większe, co się więcej u ludzi chwali. Jeszcze mnie nie opuściła żądza sławy, zaszczytów i uznania. Gdy ona budzi się w sercu, tysiąc wężów z nią się pojawia. Chce bowiem za swą matką pychą postępować lubieżność, za lubieżnością upór, za uporem niepoprawność, za niepoprawnością krnąbrność, za krnąbrnością zagłada. Tak wielkimi i tyloma wadami jestem zarażony! A co do cnot, jakąż z nich błyszczę?

Gdy chcę wspiąć się wyżej, Ty, nieprzyjacielu pysznych, bardzo słusznie stawiasz mi opór, a wtedy ogarnia mnie wstyd i nie mogę inaczej otrząsnąć się z tego zamętu, jak tylko przy Twojej pomocy. Daj mi więc tę jedyną drabinę, pokorę, przy pomocy której można się wznieść ponad świat i dotrzeć do Ciebie.

W. Amen.

Sobota

Ścielę się do Twych stóp na całą wieczność najwybrańsza Dziewico, Boża Rodzicielko Maryjo, błagając o łaskawość, wstawiennictwo, kierownictwo, najskuteczniejszą opiekę, a w obliczu śmierci, poprzez Twoją najmiłościwszą i pełną mocy obronę, o uwolnienie mnie od zasadzek nieprzyjaciół, od wszelkiego zła doczesnego i wiecznego, zwłaszcza od należnych mi kar. Upraszam nadto przebaczenia, miłosierdzia i łaski a – przez śmierć najokrutniejszą Twojego Syna i przez najboleśniejsze Jego i Twoje cierpienia – o żywot wieczny i  o uszczęśliwiające w niebie świętych obcowanie. 

W. Amen.

*****

P. Tobie, 

W. odwiecznemu Ojcu, mojemu Stwórcy, / Tobie, odwiecznemu Synowi, mojemu Odkupicielowi, / Tobie, odwiecznemu Duchowi, mojemu Uświęcicielowi / tę żywą świątynię, jaką jestem, / najpokorniej na wieki ofiaruję. Nie gardź tym, co stworzyłeś; / nie odrzucaj tego, co odnowiłeś; / nie opuszczaj tego, w czym zamieszkać obiecałeś. Cóż bowiem za pożytek z krwi mojej, / tej – powiadam – Krwi, co za mnie została wylana, / jeśli zstąpię ku wiecznej zagładzie? Panie, nie umarli będą Cię chwalić, / ani wszyscy, co zstępują do piekła, / lecz my, którzy żyjemy, błogosławimy Pana / odtąd, teraz i na wieki. Amen.

P. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący +Ojciec + i Syn +i Duch Święty. 

W. Amen.

Punkty do rachunku sumienia (ad usum privatum)

Prośba o światło

Oświeć, Panie, oczy mojego umysłu, abym poznał Twoje dobrodziejstwa i moje złe uczynki: bym za pierwsze Cię chwalił, drugie zaś opłakiwał i naprawiał dzięki Twej łasce, na Twoją chwałę. Amen.

Rachunek sumienia

Przypomnij sobie, o czym myślałeś, co mówiłeś i czyniłeś, abyś mógł poznać, czy w swoich myślach, słowach i czynach nie dopuściłeś się czegoś grzesznego lub niedoskonałego, przeciw prawu Bożemu, naturalnemu albo ludzkiemu, aby z tego powodu wzbudzić sobie należny żal i zwrócić uwagę na to, z czego należy się wyspowiadać. Kładzie na to nacisk św. Leon: „Niech każdy zbada swoje sumienie i postawi samego siebie przed trybunałem własnego sądu”. Podobnie polecając, św. Augustyn mówi: „Niech człowiek wystąpi przeciwko sobie przed trybunałem swego rozumu i po powołaniu w sercu sądu, niech przybędzie myśl jako oskarżycielka, sumienie jako świadek, bojaźń jako kat, i niech poprzez łzy popłynie krew

uznającej swe winy duszy”

Żal za grzechy

Panie, Boże mój, najwyższe i nieskończone Dobro! Żałuję z czystej miłości ku Tobie, żem Cię kiedyś obraził, a zwłaszcza dzisiaj, następującymi grzechami: (postaw je przed trybunałem swego umysłu), i tak chciałbym żałować za wszystkie winy całego mojego życia razem wzięte i za każdą oddzielnie, a nawet za winy wszystkich ludzi, jak mam obowiązek to najdoskonalej uczynić. Brzydzę się nimi jeszcze bardziej niż wszystkim złem. Przebacz mi i nam wszystkim dla zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświętszej Dziewicy i wszystkich Twoich wybranych. Amen.

Postanowienie poprawy

O Boże! O Dobroci! O moja Miłości! Kocham Cię ponad wszystko i pragnę, abyś był kochany przez wszystkich tak, jak powinien i może być kochany Twój Majestat. Obym mógł Cię kochać tak, jak Ty kochasz samego siebie, jak Cię kocha Twe Najświętsze Człowieczeństwo, Najświętsza Dziewica i wszyscy wybrani. O Boże, z miłości do Ciebie mocno postanawiam, i chcę dla Twojej chwały jak najszybciej ze wszystkich moich grzechów razem i z każdego z osobna przez spowiedź sakramentalną jak najprędzej oczyścić się, i dzięki Twojej łasce poprawić się i za nie wynagrodzić. Amen.

Zadośćuczynienie

Wreszcie, tak na podziękowanie za dobrodziejstwa, jak też dla zadośćuczynienia za winy wyznacz sobie jakieś umartwienie: albo w każdym razie zaraz odmów sobie jakąś modlitwę, lub postanów dać jak najprędzej jałmużnę, albo zdecyduj się pościć, zależnie od tego, czego wymaga jakość, czy też wielkość występku i w sercu podpowiada Duch Boży. 

Możliwość komentowania została wyłączona.