Regulamin wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA i REGULAMIN TERENU WYDARZENIA

11-te Misterium Męki Pańskiej odbywa się na Rynku Miejskim Góry Kalwarii. Przedsięwzięcie
to ma wymiar duchowy i ewangelizacyjny, wspólnotowy i edukacyjny. Przypomina zarówno
wydarzenia sprzed 2 tysięcy lat jak i ich późniejszy, artystyczny wyraz charakterystyczny dla
tego miasta. Wszyscy są zaproszeni do duchowego udziału w przedsięwzięciu i do uszanowania
uczuć religijnych każdego z uczestników. Na czas imprezy – Misterium Męki Pańskiej Misterium
na Rynku Miejskim Góry Kalwarii 2024 – wprowadza się następujący regulamin obowiązujący
wszystkich jej uczestników.

 1. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności
  zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
  Wejście na teren imprezy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad
  bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
 4. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
  bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego
  regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:
 • posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie imprezy.
 • posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników
  imprezy
 • posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych
 • wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych
 • zachowywania się, w tym korzystania z urządzeń zabawowych, w sposób zagrażający
  bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.
 1. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu imprezy.
 2. Służby porządkowe organizatora imprezy są upoważnione do użycia wykrywacza metalu.
 3. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę lub usunięcia z
  terenu imprezy osób nieprzestrzegających regulaminu z użyciem środków bezpośredniego
  przymusu na zasadach określonych w ustawie o ochronie osób i mienia, a w szczególnie
  niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji.
 4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia
  publicznego, poszanowania zieleni, niezaśmiecania terenu.
 5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń
  służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 6. Wszyscy uczestnicy imprezy w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować
  się do poleceń przekazywanych przez organizatora imprezy (przy użyciu nagłośnienia), bądź
  pracowników służb porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą: – opuszczenia terenu imprezy, w
  związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się – przypominając o
  najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy – zachowania się w ściśle określony sposób
  gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprezy.
 7. Ponadto zakazuje się: – wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do
  powszechnego użytku: płoty, parkany, wygrodzenia – wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla
  uczestników imprezy – rzucania wszelkimi przedmiotami – prowadzenia wszelkiej działalności
  handlowej nieuzgodnionej z organizatorem imprezy .
 8. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem
  decyzje podejmuje organizator.

Możliwość komentowania została wyłączona.