Bractwo

Ponieważ istotę Bractwa najlepiej opisuje jego Statut, zamieszczamy go poniżej.

Statut Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii

 

Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii chce przede wszystkim wysławiać Boga Ojca w Chrystusie cierpiącym. Uważamy za potrzebę chwili, powstanie naszej wspólnoty, która w dzisiejszym świecie przepojonym konsumpcjonizmem, w kulturze, która powoli odcina się nie tylko od wiary chrześcijańskiej ale także od wartości ludzkich, będzie ukazywać wartości prowadzące człowieka do prawdziwego i jedynego szczęścia, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Tak rozumiemy najgłębszy sens nawrócenia chrześcijańskiego.

Pragniemy zachęcać wszystkich do zwrócenia uwagi na wartość życia Ewangelią, wartość ascezy oraz wyrzeczenia, przez które możemy odnaleźć się pełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, by w Nim rozpoznać do końca tajemnicę własnego człowieczeństwa (Jan Paweł II, Redemptionis donum). W kontekście współczesnej kultury, która zatraciła sens ludzkiego cierpienia, chcemy też zwrócić uwagę na wartość cierpienia, które może mieć, nie tylko dla konkretnego człowieka, ale i dla całego społeczeństwa, pozytywne znaczenie, gdyż może stać się formą uczestniczenia w zbawczym cierpieniu Chrystusa i w radości Jego Zmartwychwstania, a więc siłą, która uświęca i buduje Kościół (Jan Paweł II, Christifideles laici).

Zauważamy również, że nasze Bractwo będzie mogło łatwiej dotrzeć ze swoim przesłaniem do wszystkich wierzących, przypominając im, iż włączeni w Chrystusa przez chrzest, jesteśmy latoroślami Krzewu Winnego i winniśmy troszczyć się o siebie nawzajem w duchu braterskiej miłości. Duchowe uczestnictwo w Bractwie pomoże ukazać wszystkim wierzącym, iż jako bracia w wierze mamy dostrzegać w drugim człowieku oblicze Chrystusa i brata, którego mamy kochać i któremu mamy służyć (Jan Paweł II, Familiaris consortio).

Rozdział I. Informacje ogólne

§1 Bractwo Misterium Męki Pańskiej powstało ze szczególnego natchnienia Ducha Świętego i za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego, wielkiego czciciela Chrystusa cierpiącego, jako wspólnota osób duchownych i świeckich, pragnących rozszerzać nabożeństwo ku Męce Pańskiej poprzez Misterium oraz inne formy działalności apostolsko-edukacyjnej.

§2 Inspiracją do powstania Bractwa stała się idea Nowej Jerozolimy, zapoczątkowana przez bpa Stefana Wierzbowskiego w 1670 roku w formie miasta-kalwarii, a wskutek niepomyślnych zdarzeń historycznych zniszczona i zapomniana. Bractwo powstało przy kościele Opatrzności Bożej w Górze Kalwarii, gdzie znajduje się Grób św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.
§3 Bractwo nasze jest katolicką wspólnotą wiernych, zrzeszoną w stowarzyszeniu posiadającym cywilną osobowość prawną. Istotą Bractwa pozostaje jednak braterstwo duchowe oparte na wierze i wspólnej misji, a nie przynależność formalna. Uczestnictwo w bractwie ma na celu najpierw osobiste uświęcenie i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem – Odkupicielem. Z celem nadrzędnym związana jest też chęć dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem religijnym oraz odnowienie tego świata w Chrystusie.

Miejscem naszej obecności i apostolstwa uczyniliśmy miasto i parafię Góra Kalwaria z zamierzeniem rozszerzania ich na teren naszej Ojczyzny, a nawet poza jej granice.

§4 Motywację do powstania naszego Bractwa czerpiemy z duchowości i nauczania św. Stanisława Papczyńskiego, który w swoim dziele Christus Patiens napisał: Idźcie za mną żwawym krokiem, jak ja osobiście idę za idącym przede mną Chrystusem.

Rozdział II. Działalność Bractwa

§5 Nasze Bractwo stawia sobie za główny cel rozszerzanie nabożeństwa do Męki Pańskiej oraz przywrócenie miastu Góra Kalwaria jego pasyjnego dziedzictwa. W ramach naszej działalności pragniemy również:

 • być apostołami Jezusa Chrystusa cierpiącego i głosić wartość cierpienia przeżywanego z Bogiem;
 • przywrócić sens praktykom pokutnym mającym być środkiem w dążeniu do doskonałości;
 • wskazywać na paschalny wymiar śmierci i samemu się do niej według tych wskazań przygotowywać;
 • nieść pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym przez modlitwę, ofiarę życia oraz na inny sposób;
 • nieść pomoc ludziom potrzebującym we własnych środowiskach życia;
 • z cierpliwością znosić własne cierpienie i wytrwać w miłości Bożej;
 • przybliżać osobę, duchowość i dzieła św. Stanisława Papczyńskiego;
 • przez dostępne środki wydawniczo – edukacyjne krzewić wartości chrześcijańskie i katolickie.

Rozdział III. Struktury organizacyjne Bractwa

§6 Na czele Bractwa stoi Superior wybrany przez Kongregację Bractwa czyli wszystkich jej członków. Spełnia on powierzoną mu funkcję przez dwa lata. Organem zarządzającym jest Kapituła, również wybierana na dwa lata. Rolę kontrolną pełni Kwestura o dwuletniej kadencji. Moderatorem i duchowym Opiekunem Bractwa jest Kustosz Grobu św. Stanisława, mianowany przez Przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.

§7 Do zadań Moderatora Bractwa należy:

 • duchowa opieka nad wszystkimi członkami Bractwa,
 • troska o formację duchową członków Bractwa,
 • utrzymywanie regularnego kontaktu z członkami Bractwa,
 • czuwanie nad wydawanymi przez Bractwo materiałami, poświęconymi problematyce religijnej i edukacyjnej.

§8 Siedzibą Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii jest Dom Zakonny p.w. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego, ul. o. St. Papczyńskiego 6, 05-530 Góra Kalwaria.

Rozdział IV. Warunki przynależności do Bractwa

§9 Do naszego Bractwa może wstąpić każdy, kto ma szczerą intencję służenia Bogu i dobrowolnie poświęca swoje życie Jezusowi Chrystusowi cierpiącemu. Do Bractwa mogą wstępować jako jego duchowi członkowie:

 1. osoby duchowne;
 2. osoby konsekrowane;
 3. osoby świeckie.

§10 Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod grzechem. Niespełnienie więc jakiegoś obowiązku wynikającego z przynależności do Bractwa nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu, ani też nie powoduje wydalenia członka z szeregów Bractwa, chyba, że miałoby to charakter publicznego odstępstwa od wiary.

§11 Dniem patronalnym Bractwa jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone przez Kościół 14 września. Szczególnymi dniami są również każdy Wielki Piątek oraz wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Papczyńskiego, czyli dzień 18 maja.

§12 Wstępującym do Bractwa zaleca się:

 1. stale żyć w łasce uświęcającej;
 2. w pełni uczestniczyć we Mszy św.;
 3. regularnie czytać Pismo św. i w życiu codziennym realizować bezinteresowną miłość do bliźniego, zwłaszcza potrzebującego i pozostającego w czyśćcu;
 4. na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu i apostolstwie Bractwa;
 5. praktykować nabożeństwo do Męki Pańskiej na wzór św. Stanisława.

§13 Przystąpienie do Bractwa wiąże się z dobrowolnym zobowiązaniem się do udziału w formacji duchowej zwanej nowicjatem (1 rok) i scholastykatem (3 lata). Po roku nowicjatu członkowie składają przyrzeczenia czasowe, a po kolejnych 3 latach przyrzeczenia na okres 10 lat. Odpowiedzialnym za formację jest Moderator Bractwa.

§14 Bractwo posiada własny strój w kolorze białym i brązowym, nawiązując do duchowości św. Stanisława Paczyńskiego. Na strój składa się: biała tunika z kapturem oraz szkaplerz z wizerunkiem Chrystusa oraz godłem Bractwa. Strój przyjmuje się w dniu złożenia przyrzeczeń. Noszony jest podczas uroczystości Bractwa oraz innych uroczystości kościelnych.

§15 Bractwo posiada swój modlitewnik, zawierający modlitwy, do których odprawiania jego członkowie dobrowolnie się zobowiązują.

§16 Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się Prośby, w której podaje on swoje personalia:

 • imię i nazwisko;
 • dokładny adres zamieszkania i numer telefonu, ewentualnie adres e-mail;
 • datę urodzenia;
 • datę zgłoszenia się do Bractwa

§17 Przyjęcie do Bractwa następuje po stwierdzeniu zdatności kandydata, o czym jest on powiadomiony przez Sekretarza Bractwa.

Rozdział V. Zakończenie

§18 Niniejszy Statut jest „Konstytucją wewnętrzną” Bractwa. Wszelkie inne zarządzenia dotyczące funkcjonowania Bractwa zostały zawarte w Statucie Stowarzyszenia „Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii”, które stanowi „Konstytucję zewnętrzną” Bractwa.

Możliwość komentowania została wyłączona.